Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti
Duing Distribution s.r.o.
se sídlem Radniční 310/75, 715 00 Ostrava
identifikační číslo: 02862701
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.paintballelite.cz
Úvodní ustanovení
· 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
Duing Distribution s.r.o., se sídlem Radniční 310/75, 715 00 Ostrava, identifikační
číslo: 02862701 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístněné na internetové adrese
· www.paintballelite.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
· 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.
· 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
· 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.
· 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.
Uživatelský účet
· 1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
· 1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
· 1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
do jeho uživatelského účtu.
· 1.9. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
· 1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
· 1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.
Uzavření kupní smlouvy
· 1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
· 1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány
ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
· 1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.
· 1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
· 1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
· 1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
· 1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
· 1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském
rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
· 1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
· 1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou,
a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
· 1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od
základní sazby.
Cena zboží a platební podmínky
· 1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
o v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Eldorádo 1703, 735 32
Rychvald;
o v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
o bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú: 243681912/0300 dále
jen „účet prodávajícího“);
· 1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
· 1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
· 1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná
při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do14ti dnů od
uzavření kupní smlouvy.
· 1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.
· 1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před
odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.
· 1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
· 1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající Duing Distribution s.r.o.
je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.
Odstoupení od kupní smlouvy
· 1.28. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal.
· 1.29. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,
přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od
kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Duing
Distribution s.r.o., Radniční 310/75, 715 00 Ostrava nebo na adresu elektronické
pošty prodávajícího info@paintballelite.cz
· 1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.28. obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)
dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
· 1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.28. obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající
od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím
již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit
a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
· 1.32. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
· 1.33. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
· 1.34. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý
dárek.
Přeprava a dodání zboží
· 1.35. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
· 1.36. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
· 1.37. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s
jiným způsobem doručení.
· 1.38. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
· 1.39. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, které jsou řešeny individuálně.
Práva z vadného plnění
· 1.40. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
· 1.41. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
· 1.41.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
· 1.41.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
· 1.41.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
· 1.41.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
· 1.41.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
· 1.42. Ustanovení uvedená v čl. 1.28. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
· 1.43. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.
· 1.44. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
· 1.45. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
může upravit reklamační řád prodávajícího.
Další práva a povinnosti smluvních stran
· 1.46. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
· 1.47. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
· 1.48. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy michal.dluhos@army-shop.cz . Informaci o
vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
· 1.49. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
· 1.50. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
Ochrana osobních údajů
· 1.51. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
· 1.51.1 Prodávající je registrovaným subjektem Úřadu pro ochranu osobních údajů pod
registračním číslem 00037917.
· 1.52. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
· 1.53. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
· 1.54. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
o změně ve svých osobních údajích.
· 1.55. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
· 1.56. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
· 1.57. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
· 1.58. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
· 1.58.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
· 1.58.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
· 1.59. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
· 1.60. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
· 1.61. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Doručování
· 1.62. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho
uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
· závěrečná ustanovení
· 1.63. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
· 1.64. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
· 1.65. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.
· 1.66. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.
· 1.67. Kontaktní údaje prodávajícího: Duing Distribution s.r.o., Radniční 310/75,
715 00 Ostrava, email : info@paintballelite.cz, tel. +420 732273560
V Ostravě, dne 7.6.2017